فقرۀ ۸۰

روان پرسیدار (‌با وجدان و روحانی‌) باش که بهشتی بوی.
روانت چو بردارد از بد خروش
خروش روان را ز دلدار گوش
نگه دار جان را ز کردار زشت
که اینست هنجار خرم بهشت