فقرۀ ۸۱

دادار باش که گروزمانی (‌ملکوتی‌) شوی.
ز داد و دهش جاودانی شوی
جز این گر کنی زود فانی شوی