شمارهٔ ۵۰۵

از اشک برد راه به کوی تو نظاره
در بحر کند سیر معلم به ستاره